OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov

V našom internetovom obchode www.topa-workwear.sk od začiatku rešpektujeme dôvernosť osobných údajov a súkromie používateľov internetového obchodu, preto urobíme všetko pre to, aby sme ich ochránili pred akýmkoľvek porušením a zneužitím. Osobné údaje užívateľov sú jednou z oblastí, ktorým venujeme najviac času, pozornosti a maximálnej starostlivosti, keďže si uvedomujeme citlivú povahu tejto oblasti.

Vaše súkromie uznáva a chráni spoločnosť Streamas d.o.o., ktorá poskytuje podrobné informácie o procese spracovania vašich osobných údajov.

Naše zásady ochrany osobných údajov podrobne opisujú postupy správy informácií, ktoré získavame alebo zhromažďujeme prostredníctvom našich digitálnych platforiem, umožňujúc návštevníkom prístup na našu webovú stránku a používanie našich služieb. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú navrhnuté v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov a miestnymi právnymi predpismi.

Prevádzkovateľom osobných údajov je aj Streamas d.o.o., vlastník webovej stránky www.topa-workwear.sk. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na nasledujúce skupiny osôb:

  • zákazníci,
  • možní zákazníci,
  • používatelia našej webovej stránky,
  • naši dodávatelia a obchodní partneri.

Vaše osobné údaje spracúvame len na vopred definované a zákonné účely, založené na platnom právnom základe. Nižšie sú uvedené účely a právny základ pre každú skupinu jednotlivcov.

Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to nevyhnutné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, robíme tak až do odvolania tohto súhlasu. Doby uchovávania osobných údajov na konkrétny účel sú uvedené nižšie.

Správca osobných údajov a kontaktných údajov

Informácie o operátorovi:

Streamas d.o.o.

Bistriška ulica 3a

1230 Domžale

Daňové číslo: SI 79969887

Registračné číslo: 3485099000

Email: info@topa-workwear.sk

Telefón: +421 2 3330 0405

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACUJEME A ZHROMAŽDUJEME

ZÁKLADNÉ KONTAKTNÉ INFORMÁCIE (INFORMÁCIE O IDENTITE)

meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa; Informácie o identite firemných používateľov zahŕňajú aj názov spoločnosti a daňové číslo alebo IČ DPH.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

adresa, PSČ a mesto, krajina bydliska, fakturačná adresa (ak sa líši od kontaktných údajov), telefónne číslo a e-mailová adresa

INFORMÁCIE O OBJEDNÁVKE A PLATBE

uchovávame všetky informácie o vašej objednávke a platbe, vrátane informácií o zrušených objednávkach a vrátení objednávky

ĎALŠIE ÚDAJE

ktoré užívateľ dobrovoľne zadá do kontaktného formulára alebo objednávky v internetovom obchode

TECHNICKÁ INFORMÁCIA

IP adresy, informácie o operačnom systéme, prehliadači, operačnom systéme, umiestnení vášho zariadenia, type zariadenia, s ktorým pristupujete na našu webovú stránku a podobne, sa zhromažďujú aj na zaistenie bezpečnosti a preukázateľnosti

Pri vašej návšteve zhromažďujeme údaje s vaším súhlasom aj prostredníctvom cookies, aby sme zaistili lepšiu funkčnosť a používateľskú skúsenosť, bezpečnosť, počítanie počtu používateľov na webe a zabezpečenie bezproblémového chodu webu. Jednotlivému používateľovi je priradený súbor cookie relácie na identifikáciu a monitorovanie na začiatku návštevy. Webová stránka môže v počítači používateľa ukladať aj ďalšie súbory cookie, ako napríklad identifikačné číslo používateľa v zašifrovanej podobe (na identifikáciu používateľa pri ďalšej návšteve) a súbory cookie zo systémov Google Analytics (analýza návštev webu). Súbory cookie relácie sa ukladajú do pamäte servera iba po dobu trvania návštevy a vymažú sa po jednej hodine nečinnosti, pričom trvalé súbory cookie sú s vaším súhlasom uložené v počítači návštevníka po dobu 2 rokov, po ktorých sa stanú neaktívnymi.

Nezodpovedáme za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov zadaných používateľmi.

Užívateľské práva

Užívateľ internetového obchodu www.topa-workwear.sk môže kedykoľvek požiadať o informovanie o osobných údajoch spracúvaných prevádzkovateľom, o ich obmedzenie, vymazanie údajov, opravu údajov alebo prenos údajov. Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov na stránke www.topa-workwear.sk môže používateľ zasielať aj na emailovú adresu info@topa-workwear.sk. Na vašu žiadosť o uplatnenie vašich práv v súvislosti s osobnými údajmi musíme odpovedať bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

Spôsob a účel spracúvania osobných údajov

Používaním internetového obchodu www.topa-workwear.sk užívateľ súhlasí s platnými všeobecnými pravidlami a všeobecnými podmienkami zverejnenými na tomto internetovom obchode. Na tejto stránke môže užívateľ pravidelne sledovať prípadné zmeny všeobecných podmienok a všeobecných pravidiel, ako aj z toho vyplývajúci spôsob a účel spracovania zhromaždených osobných údajov.

Streamas d.o.o., ako správca údajov, môže použiť údaje v anonymizovanej sumárnej forme na účely štatistickej analýzy. Streamas d.o.o. za žiadnych okolností neodovzdá používateľské údaje neoprávneným osobám.

Zabezpečenie bezpečnosti

V internetovom obchode www.topa-workwear.sk používame niekoľko bezpečnostných ochranných systémov, ktoré poskytujú primeranú ochranu pred zneužitím, stratou, prezradením, hackovaním a nechcenou úpravou údajov. Streamas d.o.o. ochráni osobné údaje a zabráni ich zneužitiu. Všetky údaje, ktoré používateľ zadá a odovzdá prostredníctvom formulárov na internetovom obchode www.topa-workwear.sk alebo inak (e-mailom, telefonicky a pod.), sú dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnou slovinskou legislatívou. Všetky prenosy údajov a tiež údaje zadané pri nákupe alebo registrácii (a v súčasnosti sú prenášané cez internet) sú riadne zakódované, takže nie je možné, aby im rozumela tretia strana. Streamas d.o.o. na tento účel využíva technológiu SSL (Secure Socket Layer), ktorá poskytuje primeranú ochranu pri prenose osobných údajov.

K osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby (zamestnanci, zmluvní partneri) zo spoločnosti Streamas d.o.o.

Za ochranu osobných údajov je zodpovedný aj samotný užívateľ, keďže žiadame užívateľa, aby zabezpečil bezpečnosť svojho užívateľského mena a hesla.

Súhlasy

Vstupom a používaním internetového obchodu a stránkywww.topa-workwear.sk užívateľ súhlasí so všeobecnými podmienkami používania zverejnenými na stránke www.topa-workwear.sk Na tejto stránke môže užívateľ pravidelne sledovať prípadné zmeny všeobecných podmienok a následne aj spôsob a účel spracovania zhromaždených osobných údajov.

Uchovávanie osobných údajov a termíny

Údaje získané na základe súhlasu uchovávame až do jeho odvolania. Údaje o vystavených faktúrach uchovávame 10 rokov od dátumu vystavenia. Údaje uchovávame v súlade s právnym poriadkom.

Používateľom zadané osobné údaje v internetovom obchode www.topa-workwear.sk sú uchovávané a spracovávané v rozsahu potrebnom na splnenie účelov pre kompletizáciu objednaného tovaru a následne v premlčacích lehotách pre záväzky, ktoré nemohli vzniknúť od spracúvanie týchto osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov a právny základ

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe nasledujúcich právnych základov:

kedy užívateľ udelí súhlas so spracovaním osobných údajov na konkrétny účel samotného spracovania, pričom užívateľ má právo súhlas odvolať

kedy je potrebné splniť naše zákonné povinnosti z hľadiska vystavovania proforma faktúr, faktúr za objednaný tovar, vedenia finančných a obchodných kníh a pod.

Otázky zaslané používateľom prostredníctvom rôznych kontaktných formulárov alebo e-mailových adries používame výlučne na celý proces riešenia problémov.

 

 

Prenos údajov partnerom

Všetky informácie, ktoré používateľ zverí manažérovi alebo obchodnému partnerovi, sú dôverné a Streamas d.o.o. ich v tejto súvislosti nepostúpi neoprávneným tretím osobám. Osobné údaje môžu byť poskytnuté partnerom, ktorým Streamas d.o.o. dôveruje, alebo na základe zákonnej povinnosti v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov.

Môžeme poslať nasledujúce informácie:

  • Do našej účtovníckej služby
  • Správcovi servera a poskytovateľovi prevádzky internetového obchodu, ktorý umožňuje bezproblémovú prevádzku internetového obchodu a upgrade internetového obchodu (hosting, e-mail marketing...).
  • Povereným inštitúciám, ak to vyžaduje zákon (súd a pod.).
  • Rôznym spoločnostiam za spracovanie údajov a informačné služby, ktoré zabezpečujú chod internetového obchodu.
  • Údaje poskytujeme doručovateľským službám za účelom prepravy zásielky a zadania objednávky.
  • Servisné spoločnosti, ktoré poskytujú internetovým obchodom bezproblémový nákupný proces cez Paypal alebo donáškové služby a pod., avšak v rámci limitov na zabezpečenie úspešného vykonania objednávky.

Všetci naši partneri môžu spracúvať osobné údaje iba v rámci našich pokynov a za žiadnych okolností nie pre svoje vlastné účely. Všetci naši partneri sa zaväzujú k starostlivému a dôvernému zaobchádzaniu s osobnými údajmi v súlade s európskou legislatívou.

 

Preposielanie e-mailov cez kontaktné formuláre

Ak používateľ odošle spoločnosti Streamas d.o.o. konkrétne otázky prostredníctvom kontaktných formulárov alebo e-mailových adries, ktoré sú zverejnené na internetovom obchode www.topa-workwear.sk, údaje sú zaznamenané a tým zverené prevádzkovateľovi. Otázky, ktoré obsahujú aj údaje, budú použité na vyriešenie otázky zadanej používateľom. Používateľ odoslaním otázky prostredníctvom online formulára zverejneného na internetovom obchode www.topa-workwear.sk vyjadruje súhlas so všeobecnými podmienkami uvedenými na stránke www.topa-workwear.sk.

 

Registrácia používateľa

V internetovom obchode www.topa-workwear.sk je obsah prístupný aj neregistrovaným používateľom a anonymným hosťom, ako registrovaný používateľ sa však môže zaregistrovať fyzická osoba, ktorá v procese registrácie poskytne informácie požadované internetovým obchodom www.topa-workwear.sk. Každý registrovaný užívateľ dostane svoje užívateľské meno a heslo, ktoré je tiež tajné. Registrovaný užívateľ je povinný zabezpečiť, aby s jeho užívateľským menom a heslom nakladal on alebo ním poverená osoba. V internetovom obchode www.topa-workwear.sk je kupujúcim fyzická alebo právnická osoba a každý užívateľ internetového obchodu www.topa-workwear.sk je samostatne zodpovedný za obsah, ktorý vloží do internetového obchodu www.topa-workwear.sk. Konečným kupujúcim v internetovom obchode www.topa-workwear.sk je registrovaný kupujúci, ktorý nakupuje tovar pre osobné účely alebo pre neziskovú činnosť.

Pri registrácii užívateľa v internetovom obchode www.topa-workwear.sk spoločnosť Streamas d.o.o. použije zadané údaje až do zrušenia na spracovanie objednávky užívateľa, marketingové analýzy, na zlepšenie procesu predaja a prípravu kvalitných predajných ponúk. Spoločnosť Streamas d.o.o. môže údaje použiť aj na remarketing a spoločnosť Streamas d.o.o. uchováva všetky údaje až do zrušenia alebo odhlásenia, čo je v súlade so slovinskou legislatívou. Užívateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z internetového obchodu www.topa-workwear.sk zaslaním e-mailu na adresu info@topa-workwear.sk E-mail na odhlásenie a zmazanie účtu musí byť odoslaný z e-mailu, s ktorým registrovaný užívateľ, obsahovať musí zaslať správu, že sa chce odhlásiť a zmazať svoj účet na internetovom obchode www.topa-workwear.sk a tiež musí uviesť meno, priezvisko a adresu užívateľa.

Prihláste sa na odber e-noviniek "www.topa-workwear.sk novinky"

Všetci užívatelia internetového obchodu www.topa-workwear.sk sa môžu prihlásiť k odberu e-newsletteru www.topa-workwear.sk novinky, ktorým ich Streamas d.o.o. informuje o novinkách, akciách, tovaroch a iných marketingových aktivitách, ktoré sú súčasťou www.topa-workwear.sk novinky .sk. Používatelia, ktorí sa prihlásia k odberu noviniek www.topa-workwear.sk, získavajú aj ďalšie výhody, ktoré ponúka internetový obchod www.topa-workwear.sk (ďalšie zľavy).

Proces registrácie je, keď používateľ zadá svoj e-mail, na ktorý chce dostávať novinky. Streamas d.o.o. zhromažďuje tieto údaje: e-mailovú adresu, IP adresu a ak je užívateľ už členom internetového obchodu www.topa-workwear.sk, zhromažďuje aj meno, priezvisko a telefónne číslo.

Keď sa používateľ prihlási, dostane aj potvrdzujúcu správu. Užívateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu noviniek e-news www.topa-workwear.sk www.topa-workwear.sk písomne prostredníctvom e-mailu alebo kliknutím na „odhlásiť“. Spoločnosť Streamas d.o.o. vyhovie žiadosti do 15 dní od prijatia žiadosti, ako to predpisuje Kódex. Používateľ môže tiež požiadať o prenos údajov alebo oboznámenie sa s nimi. Spoločnosť Streamas d.o.o., ktorá je prevádzkovateľom údajov, sa zaväzuje údaje starostlivo chrániť v súlade s legislatívou upravujúcou ochranu osobných údajov.

Prihláste sa na odber e-noviniek

Prostredníctvom nášho bezplatného e-newsletteru vás budeme informovať o aktuálnych ponukách a novinkách.